ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้บริการด้านคำปรึกษาจากทนายความผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน ให้กับประชาขนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง

เงื่อนไข ข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ ของประชาชนผู้ที่จะเข้าขอใช้บริการ

 1. ผู้ที่จะเข้าขอใช้บริการ จะต้องผู้ที่รักชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ผู้ที่จะเข้าขอใช้บริการ จะต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ สุจริต และมาด้วยความไม่รู้ ไม่แจ้งชัดเจน หรือเคลือบแคลงสงสัยกับคดีความ หรือ ข้อกฎหมายที่ตนได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ไม่ได้รับความเป็นธรรม (โดยตรงเท่านั้น)
 3. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือ ได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ไม่ได้รับความเป็นธรรม (โดยตรงเท่านั้น)
 4. ข้อปรึกษาหารือ จะต้องเป็นเรื่องที่ถูกกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น
 5. ข้อปรึกษาหารือ จะต้องมิใช่ กรณีปรึกษาหารือ เพื่อหาช่องว่าง ช่องทาง หลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกฎหมาย
 6. ข้อปรึกษาหารือ จะต้องมิใช่ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 7. ข้อปรึกษาหารือ จะต้องไม่ใช่เสวนาทางด้านกฎหมาย วิชาการ หรือโต้แย้ง โต้เถียง โดยที่ตนเองมิได้รับความเสียหาย จากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ มิได้รับความเสียหาย จากการไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยตรง
 8. ข้อปรึกษาหารือ จะต้องมิใช่ กรณีในเชิงวิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย เรื่องพยานหลักฐาน
 9. เรื่องข้อปรึกษาหารือ จะต้องมิใช่ กรณีที่ท่านมีทนายความดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางด้านคดีให้แก่ท่านแล้วด้วย
 10. เนื่องจาก “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” เป็นการให้บริการด้านสาธารณะ จิตอาสา ให้บริการโดยความสุจริต และบริสุทธิ์ ผู้ที่จะเข้าขอใช้บริการควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่เสียดสี ไม่หยาบคาย
 11. ที่สำคัญ “ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” สงวนสิทธิ์เด็ดขาด ที่จะไม่รับคำร้อง คำขอปรึกษาจากบุคคลใดๆ ที่“ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)” พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรรับคำร้อง คำขอ และไว้พิจารณาให้คำปรึกษา

ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ

 1. ดาวโหลด Application (แอพพลิเคชั่น)
  “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)”
  สามารถโหลดได้ที่ Google Play Store และ Apple Store ทั้งในระบบ Android และ ios แล้วตั้งแต่วันนี้ และ ติดตั้ง Install
  กรอกข้อมูลลงทะเบียน (ระบุข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่) เพื่อใช้บริการ

 2. เลือกช่องทางการให้บริการ ด้านคำปรึกษา
  2.1 โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง
  2.2 ฝากข้อความ ปรึกษา
  2.3 (นัด พบ เจอ กัน) เพื่อวิดีโอคอล/ซูม
  2.4 แซทถามมา-ตอบไป
  2.5 แนบเอกสาร ประกอบ ปรึกษาหารือ
  2.6 นัดพบปรึกษา-ท่านทนายโดยตรง

ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.)  เป็นสำนักงานแพลตฟอร์มให้บริการปรึกษาทางด้านปัญหาข้อกฎหมาย และปัญหาด้านคดีความ ที่

 1. ไม่จำกัดสถานที่
  กล่าวคือ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง สามารถขอรับคำปรึกษาพูดคุยสอบถามกับ ทนายความชมรม ได้จากที่บ้านหรือที่ทำงานหรือที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำกัดสถานที่ อย่างสะดวกสบาย รวมถึง ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.) ยังมีการให้บริการด้านคำปรึกษาข้อกฎหมายและคดีความ ทาง Video Call วีดีโอคอล หรือ ทาง Soom ซูม ในส่วนของที่ประชุม ในการโต้ตอบ สอบถาม ปัญหาด้านข้อกฎหมายและคดีความแบบตัวต่อตัว เห็นหน้าเห็นตากันอย่างชัดเจน

 2. เลือกเวลาประชุมจอภาพได้
  กล่าวคือ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง สามารถขอรับคำปรึกษาพูดคุยสอบถามกับ ทนายความชมรม ได้โดยท่านฯ สามารถเลือกวันหมายวันเวลานัดพบที่ตรงกับท่านทนายความ และขอคำปรึกษาจากทนายความชมรมในเวลาใดก็ได้ ที่มีการกำหนดนัดกันไว้ล่วงหน้า

 3. วิธีการลงทะเบียนใช้บริการของชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ
  ลงทะเบียนด้วยข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ โดยการดาวโหลด Application (แอพพลิเคชั่น) “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)” ที่สามารถโหลดได้ที่ Google Play Store และ Apple Store ทั้งในระบบ Android และ ios ในรูปแบบ Web-application และ ติดตั้ง Install ตั้ง ไว้ที่บนเครื่อง Mobile (มือถือ) และ Tablet (แท็บเล็ต)
  3.1 กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือในนามสมมุติ
  3.2 เริ่มใช้บริการขอรับคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายและคดีความฟรี ผ่าน Application (แอพพลิเคชั่น) “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)”

 4. ขั้นตอนการปรึกษาผ่าน Video Call
  4.1 ดาวโหลด Application (แอพพลิเคชั่น) “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)” และ ติดตั้ง Install
  4.2 ลงทะเบียนด้วยข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือในนามสมมุติ
  4.2 กรอกรายละเอียด ข้อเท็จจริง และแนบเอกสารหลักฐาน สำนวน ภาพถ่าย ที่ต้องการปรึกษา
  4.3 ตั้งประเด็นข้อซักถาม ประเด็นข้อสงสัยที่ต้องการปรึกษา (หากระบุแล้ว จะปรึกษาเรื่องอื่น หรือ ประเด็นอื่น อีกไม่ได้โดยเด็ดขาด) หากมีประเด็นที่ต้องการสอบถามอื่น จะต้องเริ่มต้นดำเนินการ
  4.4 กดทำการนัดหมาย วันเวลา
  4.5 ขอบเขตเวลา ที่ต้องการขอรับคำปรึกษา โดยมีอัตราค่าบริการแจ้งให้ทราบ
  4.6 ชำระค่าบริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4.7 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
  4.8 ยืนยันกำหนดนัดหมาย วันเวลา

 5. ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ยังมีการให้บริการ รับเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาด้านความรู้กฎหมายด้านต่างๆ อาทิ บัตรเครดิต ติ เรื่องกู้ยืม เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง การบังคับคดี เร่งรัดติดตามทวงถาม รวมถึงการสืบทรัพย์ บังคับคดีอีกด้วย ทาง Video Call วีดีโอคอล หรือ ทาง Soom ซูม ในส่วนของที่ประชุม ในการโต้ตอบ สอบถาม ปัญหาด้านข้อกฎหมายและคดีความแบบตัวต่อตัว เห็นหน้าเห็นตากันอย่างชัดเจน