1 Step 1

สภาทนายความ-ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ส.ท.ป.ช.)

ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่สามารถติดต่อได้

*การลงทะเบียนนี้นี้ เพื่อส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับ สภาทนายความ-ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ส.ท.ป.ช.)  และเพื่อให้สภาฯ ตรวจสอบ เงื่อนไขการใช้บริการให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ สภาฯ จะได้พิจารณาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาทางด้านข้อกฎหมาย และปัญหาทางด้านคดีความ เบื้องต้นก่อน และ จะได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้แก่ทนายความที่เป็นสมาชิกสภาฯ ซึ่งประจำจังหวัดนั้นๆ รับดำเนินการให้ความช่วยเหลือแนะนำ ชี้แนะ ให้คำปรึกษา   และหรือดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาทางด้านข้อกฎหมาย และปัญหาทางด้านคดีความแก่ท่านนั้นต่อไป


keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder